Banner C1
Banner C1
Banner C1
Banner C1

Phim Johnny Galecki

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 5
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 5

The Big Bang Theory: Season 5

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 3
23-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 3

The Big Bang Theory: Season 3

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 6
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 6

The Big Bang Theory: Season 6

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 7
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 7

The Big Bang Theory: Season 7

Vụ Nổ Lớn: PHẦN 11
24-END
Vụ Nổ Lớn: PHẦN 11

The Big Bang Theory: Season 11

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 8
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 8

The Big Bang Theory: Season 8

Vụ Nổ Lớn: PHẦN 12
24-END
Vụ Nổ Lớn: PHẦN 12

The Big Bang Theory: Season 12

VỤ NỔ LỚN PHẦN 2
23/23
VỤ NỔ LỚN PHẦN 2

The Big Bang Theory: Season 2

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 1
17/17
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 1

The Big Bang Theory: Season 1

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 4
24/24
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 4

The Big Bang Theory: Season 4

VỤ NỔ LỚN: PHẦN 9
24-END
VỤ NỔ LỚN: PHẦN 9

The Big Bang Theory: Season 9

Vụ Nổ Lớn: PHẦN 10
24-END
Vụ Nổ Lớn: PHẦN 10

The Big Bang Theory: Season 10